Tijdelijke inkomensvoorziening en pensioen

Als je arbeidsongeschikt of invalide bent – tijdelijk of blijvend – is je inkomen vaak lager dan je oorspronkelijke salaris. Het ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs) kan je inkomen dan voor korte of langere tijd aanvullen:

1. Tijdelijke inkomensvoorziening

Als je niet kunt werken tijdens de – soms langdurige – lichamelijke revalidatie of behandeling van een psychische aandoening, heb je geen inkomsten terwijl je wel kosten maakt.

De ontslagen veteraan, jonger dan 65 jaar, die ziek of arbeidsongeschikt is en waarbij sprake is van een door ABP vastgesteld vermoeden van dienstverband, kan in aanmerking komen voor een tijdelijke inkomensvoorziening. Een ‘vermoeden van dienstverband’ is een redelijk vermoeden dat de ziekte, dan wel de arbeidsongeschiktheid, is veroorzaakt door de militaire dienstuitoefening als gevolg van de inzet bij een missie of onder oorlogsomstandigheden.
De inkomensvoorziening wordt toegekend op aanvraag, die je zelf moet doen, mits je tegelijkertijd een verzoek om een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) indient.

Neem voor meer informatie contact op met het Veteranenloket.

2. Militair invaliditeitspensioen (MIP)

Is na afloop van je revalidatie verder herstel niet aannemelijk, dan kan je aanspraak maken op een militair invaliditeitspensioen van pensioenfonds ABP. Voorwaarde hiervoor is dat een verzekeringsarts heeft vastgesteld dat jouw aandoening is veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst tijdens buitengewone omstandigheden, zoals een uitzending. Dit geldt niet voor dienstslachtoffers.

De hoeveelheid, de soort en de ernst van je beperkingen bepalen de mate van invaliditeit en daarmee: de financiële tegemoetkoming waarop je recht hebt. Er wordt een definitief percentage vastgesteld, dat alleen bij verergering van de aandoening kan worden verhoogd. Wil je weten hoe een onderzoek voor een MIP in zijn werking gaat? Klik dan hier.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Veteranenloket.

3. Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt raakt, kom je – net als ieder ander – in aanmerking voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Bij een ontslag uit de militaire dienst vanwege dienstongeschiktheid, waarbij ook sprake is van een arbeidsongeschiktheid, vult Defensie die WIA-uitkering aan met een militair arbeidsongeschiktheidspensioen.

Daarnaast heb je recht op een Verhoogd Arbeidsongeschiktheidspensioen als je niet meer kunt werken door de aard van je werkzaamheden of door bijzondere omstandigheden tijdens de dienst; dit heet arbeidsongeschiktheid met dienstverband. Bovendien bouw je ouderdomspensioen op, zolang je van het ABP een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Meer informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen vind je op de website van ABP.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl