Overige organisaties

Hulp bij revalidatie, wonen, financiële en geestelijke hulp voor gewonde soldaten of voor familieleden: er zijn meerdere organisaties die op enige wijze veteranen en hun thuisfront ondersteunen. Deze zijn hieronder benoemd.

Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg

Het MRC Aardenbug is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend revalidatiecentrum. Na verwijzing door een arts kunnen militairen en burgers hier terecht voor behandeling. Het MRC heeft alles in huis om u te helpen bij uw herstel. Bijvoorbeeld na een ongeluk, operatie, ziekte of beroerte. Bij uw revalidatie gaat het in de eerste plaats om uw wensen: wat wilt u (weer) kunnen? Indien nodig voorziet de Orthopedisch Instrumentenmakerij in hoogwaardige kunst- en hulpmiddelen die volledig zijn afgestemd op uw individuele behoefte. Het MRC werkt nauw samen met onder meer het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, militaire verwijzers uit de eerste lijn en burgerverwijzers.

MRC Aardenburg
Korte Molenweg 3, 3941 PW Doorn
Postbus 185, 3940 AD Doorn
Telefoon: 0343-598445
E-mail: mrc@mindef.nl
Website: www.mrc.nl

Bronbeek tehuis voor veteranen

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek biedt ouderenzorg aan oud-militairen van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL), met uitzondering van officieren. Het tehuis is toegankelijk voor mannelijke en vrouwelijke gewezen militairen, die ten minste 65 jaar zijn, alleenstaand en zelfredzaam. Bovendien moeten zij over minimaal 15 pensioenjaren als militair beschikken. Deze eis geldt niet voor veteranen uit de periode 1940-1962. Voor nadere informatie en/of aanmelding neemt u contact op met het Hoofd Productgroep Verzorging van het KTOMM Bronbeek of kunt u de brochure downloaden.

KTOMM Bronbeek
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
Telefoon: 026-3763555
Website: www.bronbeek.nl

Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF)

Veteranen of hun familie die financiële hulp nodig hebben, kunnen terecht bij verschillende militaire fondsen. Dit zijn Fonds 1815, Prins Bernhard Stichting, Karel Doorman Fonds, Van Weerden Poelman Fonds en Stichting Ereschuld en Dankbaarheid. De Stichting GMF is de overkoepelende organisatie van deze fondsen.

Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon: 020-5522708
E-mail: gmf@militairefondsen.nl
Website: www.militairefondsen.nl

Stichting Landelijke Thuisfronten (SLT)

Binnen de Stichting Landelijke Thuisfronten (SLT) werken het Nationaal Katholiek Thuisfront, Hulp voor Helden (de Koninklijke PIT Pro Rege), het Humanistisch Thuisfront en de Stichting Geestelijke Verzorging, Vorming en Ontspanning Joodse Militairen, nauw samen. De stichting wil de bereikbaarheid van, de toegang tot en de communicatie met de Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht en andere specifieke hulpverlening en (geestelijke) nazorg vergroten. Het thuisfront verdient dezelfde tijd en aandacht als de veteraan. De SLT is er dan ook voor alle militairen die zijn uitgezonden, militairen die uitgezonden zijn geweest (veteranen) en hun achterban. In de folder is hierover meer te lezen.

Gewonde Soldaat

De Gewonde Soldaat is opgericht door een groep van ongeveer 50 militairen die zware verwondingen hebben opgelopen in Afghanistan. De vereniging wil bijdragen aan de vergroting van kennis in de Nederlandse maatschappij over veteranen in het algemeen en van de gewonde veteraan in het bijzonder.

De Gewonde Soldaat
E-mail: secretaris@degewondesoldaat.nl
Website: www.degewondesoldaat.nl

Programma’s voor veteranen bij de Basis

Op actieve informele wijze andere veteranen ontmoeten?

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl