Disclaimer, privacy- en cookieverklaring

Het Veteranenloket en deze website is een onderdeel van de Stichting Het Veteraneninstituut, verder te noemen: “Het Vi”. Het Vi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3018 7277.

Toepasselijkheid

Het volgende is toepasselijk op iedere webpagina waarin naar deze pagina wordt verwezen en verder op iedere pagina van www.veteranenloket.nl (verder te noemen: “website”) waarin niet naar deze pagina wordt verwezen. Door de website te gebruiken, stemt u in met het bepaalde op deze pagina. Deze pagina kan op ieder moment zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. Raadpleeg daarom deze pagina regelmatig voor eventuele wijzigingen.

Informatie op de website en aansprakelijkheid daarvoor

De informatie op deze website is enkel bedoeld als algemene informatie en is slechts indicatief. De informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en wij spannen ons in de informatie accuraat en up to date te houden door deze te actualiseren dan wel aan te vullen. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen daarom geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie op deze website kan op ieder moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de op of via deze website aangeboden informatie regelmatig te controleren op wijzigingen.

U bent er zelf verantwoordelijk voor u zich ervan te vergewissen of de op deze website verstrekte informatie voor het door u gewenste doel geschikt en juist is. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord, virusvrij) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wij garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden en aansprakelijkheid daarvoor

Als er op de website links naar websites van derden zijn weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Deze links zijn alleen te uwer informatie opgenomen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites die niet door Het Vi zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen op deze website of die verwijzen naar deze website. Indien u een dergelijke link gebruikt, verlaat u deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten

Alle auteursrechten worden door ons voorbehouden en enkel persoonlijk (niet-commercieel) gebruik van deze website is toegestaan.

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Het Veteranenloket is een onderdeel van Het Veteraneninstituut. Via de website van Het Veteranenloket (https://www.veteranenloket.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Veteranenloket acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.

Het Veteranenloket is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website en het gebruikmaken hiervan;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het bieden van een zelfhulptest waarmee u veerkracht van de veteraan kun vaststellen, de aanwezigheid van klachten en de noodzaak voor professionele ondersteuning kan worden vastgesteld en het bieden van het juiste advies en relevante toeleiding in aansluiting hierop;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening buiten deze website om, bijvoorbeeld doordat u wordt behandeld door één van onze zorgcoördinatoren, verstrekken wij u graag specifieke informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens in die situaties.

Zelfhulptest

Op onze website bieden wij een zelfhulptest aan. Deze zelfhulptest kan worden doorlopen door veteranen of door aan hen gerelateerde personen (zoals familieleden, collega’s of een partner). Het doel van deze zelfhulptest is om de veerkracht van de veteraan vast te stellen, tijdig en accuraat de aanwezigheid van klachten te detecteren en de noodzaak voor professionele ondersteuning te onderzoeken en het bieden van het juiste advies en relevante toeleiding in aansluiting hierop. In deze zelfhulptest worden vragen gesteld over wat er is gebeurd, wat de relatie van de veteraan is tot deze gebeurtenis en het gedrag dat naar aanleiding hiervan door de veteraan wordt vertoond. Wanneer u de zelfhulptest doorloopt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (optioneel);
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Emailadres;
 • Gegevens militaire dienst;
 • Registratienummer (optioneel);
 • Medische gegevens (optioneel);
 • IP-adres;
 • Antwoorden op vragen in de zelfhulptest;
 • Advies van de zelfhulptest;
 • Cookie ID.

De resultaten van deze test worden op beveiligde servers van het Veteranenloket opgeslagen, en behalve de beheerder van de servers, kan hier niemand zonder uw voorafgaande toestemming bij. De antwoorden en het advies verwerken wij ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten, namelijk het doorlopen van  zelfhulptest.

Aan het einde van de zelfhulptest wordt u de mogelijkheid geboden om een herinnering te ontvangen voor het over twee weken nogmaals invullen van de zelfhulptest, om een medewerker van Het Veteranenloket contact met u op te laten nemen, om de antwoorden en het advies naar uzelf toe te sturen, om naar andere mogelijk voor u relevante websites te worden doorverwezen of om de zelfhulptest af te sluiten. Deze gegevens verwerken wij dan verder op basis van uw toestemming. Hierbij hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Herinnering per e-mail of sms:

Als u ervoor heeft gekozen om per e-mail of sms over twee weken nogmaals een herinnering te ontvangen voor het invullen van de zelfhulptest, bewaren we de antwoorden op de zelfhulptest en het advies samen met uw e-mailadres of telefoonnummer nog drie weken nadat u deze aanvraag hebt gedaan (één week nadat we u de herinnering hebben toegestuurd). Dit doen we zodat u over twee weken een deel van de vragen niet nog eens hoeft in te vullen.

 • Mijn antwoorden en advies versturen:

Als u ervoor heeft gekozen om de antwoorden en het advies naar uzelf toe te sturen wissen wij uw antwoorden, advies en het door u hiervoor opgegeven e-mailadres direct nadat de e-mail met uw antwoorden en advies is verzonden.

 • Contact met een medewerker van het Veteraneninstituut:

Wanneer u ervoor kiest om een medewerker van Het Veteranenloket contact met u op te laten nemen, worden aan onze medewerker uw antwoorden en advies toegestuurd samen met uw e-mailadres (verplicht), uw telefoonnummer (optioneel) en verdere inhoud van uw bericht. Uw antwoorden en advies van de zelfhulptest wissen wij in dat geval samen met uw contactgegevens nadat deze medewerker contact met u heeft opgenomen, en uw zorgvraag is afgehandeld.

 • Overige opties:

Als u er enkel voor kiest om naar andere mogelijk voor u relevante websites te worden doorverwezen, of om de zelfhulptest af te sluiten, of als u geen verdere vervolgacties kiest maar enkel de pagina afsluit, worden uw antwoorden en advies meteen hierna gewist.

Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet zonder uw specifieke toestemming.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Bewaartermijnen

Wij bieden via onze website verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen. Hierbij bepaalt u zelf welke gegevens u ons daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van uw verzoek of nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De specifieke bewaartermijnen van gegevens die wij verwerken in het kader van de zelfhulptest, zijn onder het betreffende kopje hierover opgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming (middels bijvoorbeeld een akkoordverklaring), tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Verder kunnen wij uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • De partij die de zelfhulptest levert;
 • Zorgcoördinatoren;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Google Analytics en Google Tag Manager

Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics en Google Tag Manager kunt u vinden in de De gegevens die wij door middel van deze cookies verzamelen worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Op basis van de privacywetgeving heft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • intrekken van uw toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Het Veteranenloket
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
info@veteranenloket.nl
088-3340000

Het Veteranenloket is onderdeel van Het Veteraneninstituut:

Stichting Het Veteraneninstituut

Willem van Lanschotlaan 1

3941XV Doorn

info@veteraneninstituut.nl

088-3340050

KvK 30187277

Toepasselijk recht

Op deze website en de pagina is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze pagina zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl